சிறுகதை: ஒரு சிறு காதல் கதை


நீ..!
பூ..! 

வா..!
தா..!

ஆ.....!

கை..!
தீ..!

(புரிந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள்)

விளக்கம்: In this link

Comments